تقویم

ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی آب و محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی آب و محیط زیست


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - تهران
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تهران
سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار


[کنفرانس،همایش، سمینار]
کرج - کرج
چهارمین کنفرانس بین المللی نقدو واکاوی مدیریت

چهارمین کنفرانس بین المللی نقدو واکاوی مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
شیراز - دانشگاه شیراز