دسته: مهندسی و تکنولوژیRSS
کارگاه اندرکنش سیال-سازه
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
:: Recent Advances in Fluid-Structure Interactions

کارگاه اندرکنش سیال-سازه

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشگاه صنعتی شریف

۰۰