دسته: مهندسی و تکنولوژیRSS
اشیاء ناشناس نورانی و ریزپرنده ها
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶
:: Unidentified flying object & Maritime Unmanned Aerial Vehicle

اشیاء ناشناس نورانی و ریزپرنده ها

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)

۰۰