دسته: میان رشته ایRSS
همایش ملی اقتصاد دفاع
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
:: national conference of defence economy

همایش ملی اقتصاد دفاع

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشگاه عالی دفاع ملی

۰-۱

دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶
:: Second National Conference on Soft Computing

دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم

[کنفرانس،همایش، سمینار]

گیلان - رودسر - واجارگاه - دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان

۰۰