اولین جشنواره ملی آب و فاضلاب

دسته: مهندسی و تکنولوژی
شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه آزاد اسلامی
برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

تاریخ شروع: شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 09363339250
نمابر: 44893144
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@fwandwf.ir

ﺗﺼفیه اﻧﻮاع فاضلاب

ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻦ آوری های ﻧﻮﻳﻦ در ﺻﻨﻌﺖ آب و فاضلاب

راهبردی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ تأسیسات آب و ﻓﺎﺿﻼب

بهینه ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺮژی ﺑﺎ رویکرد محیط زﻳﺴﺖ

مدیریت منابع آب

مدیریت عرضه و تقاضا در آب

مدیریت بحران در مهندسی آب و فاضلاب

اقتصاد در مهندسی آب و فاضلاب

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب

ملاحضات حقوقی در مهندسی آب و فاضلاب

اﺳﺘﻘﺮار سیستم های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت آب و ﻓﺎﺿﻼب

مسئول یا دبیر همایش: دکتر سیدمصطفی خضری
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1298
برچسب ها: