اولین کنفرانس ملی نقش علوم جغرافیا در پیشبرد اهداف افق چشم انداز ۱۴۰۴

دسته: علوم اجتماعی و انسانی
چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
برگزارکننده: موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی با حمایت مراکز آموزش عالی

تاریخ شروع: چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 33239238 - 045
نمابر: 33239238 - 045
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@1404conf.ir

جایگاه علوم جغرافیا و علوم طبیعی در برنامه های توسعه کشور و اهداف چشم انداز افق ۱۴۰۴

جغرافیا ، علوم محیطی ؛آمایش سرزمین، توسعه پایدار و اقتصاد مقامتی

باید و نباید های ،دلایل و پیامدهای ، استفاده و عدم استفاده سازمانهای اجرایی از مباحث علمی و کاربردی صاحب نظران و دانش پژوهان علوم جغرافیا و علوم طبیعی

محور ها اصلی:

الف) ژئومورفولوژی و نقش آن در پیشبرد اهداف اهداف چشم انداز ۱۴۰۴

ژئومورفولوژی مناطق کوهستانی ایران و توسعه پایدار محیطی

ژئومورفولوژی مناطق جلگه ایی ایران و توسعه پایدار محیطی و انسانی

ژئومورفولوژی دشت و کویری ایران و توسعه پایدار زیستی

ب) اقلیم و نقش آن در پیشبرد اهداف اهداف چشم انداز ۱۴۰۴

پارامتر دما و توسعه پایداری محیطی و زیستی در ایران

پراکندگی پارامتر بارشی در ایران و توسعه پایدار محیطی و انسانی

نقش پارامترفشار (باد) در توسعه پایدار محیطی

لایه ازن و توسعه انسانی محلی ملی و بین المللی

وارونگی دما و توسعه پایدار مناطق زیست انسانی

خشکسالی و توسعه پایدار

گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی

ج) جغرافیای آبها وهیدرولوژی

پراکندگی آبهای سطحی ایران و توسعه پایدارمحیط طبیعی و انسانی

آبهای زیزمینی ایران و توسعه پایدارزیستی

اقیانوس ها و دریاها ودریاچه ها توسعه پایدار محلی منطقه ای و ملی

سد سازی توسعه(قوت) یا تخریب(ضعف)

انتقال آب از مناطق برخوردار به مناطق محروم طبیعی(فرصت یا تهدید)

تالاب ها مانداب های ایران پتانسیل یا چالش محیطی

د) جغرافیای خاکها و کشاورزی و توسعه پایدار

پراکندگی خاکهای ایران و توسعه پایدار

تنوع تیپولوژی مناطق جغرافیایی خاک ایران و توسعه پایدار

حفاظت یا فرسایش خاک در ایران ( توسعه یا تخریب)

توانمندی جغرافیای خاک های ایران و توسعه پایدار بخش کشاورزی

نقش تنوع جغرافیای خاکهای ایران در توسعه صنعت و خدمات و اشتغال

مناطق کویر ایران فرصت یا تهدید

مناطق بیابان ایران (بیابان زایی یا بیابان زدایی) فرصت یا تهدید

کشاورزی آب خاک در ایران

تولیدات محصولات کشاورزی (سنتی یا مدرنیزه)

توزیع مصولات کشاورزی(واردات یا صادرات)

کشاورز واسطه گران و واردات تک محصولی

روستا کشاورزی مهاجرت

ه) جغرافیای زیستی،اکوتوریسم و ژئوتوریسم و توسعه پایدار

جغرافیای پوشش گیاهی ایران و توسعه پایدار محیط طبیعی زیستی

جغرافیای پوشش جانوری و توسعه پایدار زیستی

پراکندگی جنگل های ایران (جنگل زایی یا جنگل زدایی)

عناصری اقیم ،ژئو وزیست بوم و توسعه پایدار

و)گرایش های تحصیلی علوم طبیعی و گرایش های همکار علوم جغرافیا (هیدرولوژی، اقلیم شناسی، خاکشناسی، محیط زیست، آبخیزداری، کشاورزی، زمین شناسی، منابع طبیعی، مخاطرات طبیعی، مرتع داری و جنگل)

جایگاه برنامه ریزی علوم طبیعی دربرنامه های توسعه کشور

منابع طبیعی و پایداری محیط

آبهای سطحی و زیر زمینی ؛برنامه ریزی ،آلودگی،مصرف بهینه

تغییرات اقلیمی ،گرمایش زمین و غذا

فرسایش خاک،آلودگی خاک،کشاورزی و اقتصاد کشاورزی

محیط زیست،تخریب اکوسیستم وفناپذیری کره زمین

مدیریت منابع آبی ، مهار آبهای سطحی ،هدررفت آبهای سطحی،تکنیک های مهار و ذخیره سازی

کشاورزی،توسعه اقتصادی ، اقتصاد تک محصولی وابستگی و تحریم وخوکفایی و خوداتکایی کشاورزی اقتصاد مقاومتی

زمین شناسی کاربردی ،توسعه صنعتی،رونق صنایع مادر، تحول صنایع تبدیلی ،شکوفایی معدن وصنعت ، کشاورزی و خدمات و اقتصاد مقاومتی

منابع طبیعی،فرصت ،تهدید ،بهربرداری بهینه ،حفاظت ،آینده نگری

مخاطرات طبیعی،پیشگیری،مقابله ،مدیریت بحران،بارهزینه مادی و انسانی

مراتع،دامپروری،تخریب ،مدیریت و بهره برداری بهینه ،توسعه اقتصاد دامداری

جنگل ، حفاظت (مدیریت استراتژیک، اکسیژن ، تنفس ، توسعه صنعت، زیست، ،سر زندگی )تخریب (دی اکسید کربن،آلودگی هوا ،فرسایش خاک،فقر خاک کشاورزی،زندگی همراه درد و رنج)

مدیریت جنگل ها و مراتع

مسئول یا دبیر همایش: آقای وحید ولی پور
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1087
برچسب ها: