دومین کنفرانس ملی طراحی خدمات

دسته: کسب و کار و مدیریت
پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
برگزارکننده: پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر طراحی صنعتی

تاریخ شروع: پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 88967822
نمابر:
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: tehransdc@gmail.com

· طراحی خدمات و کسب و کارهای الکترونیک

· طراحی خدمات و گردشگری

· طراحی خدمات و مدیریت شهری
اﻣﺮوزه ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﻓﺰاﯾﻨﺪه اى ﺑﺮاى اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎى ﺟﻬﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. از زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﺪﻟﻬﺎى ﺗﺠﺎرى ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻰ آﻣﯿﺰﻧﺪ؛ ﻧﯿﺎزﻫﺎى اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮ را درك ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺐ آﻓﺮﯾﻨﺶ ارزﺷﻬﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ- اﻗﺘﺼﺎدى ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﺮاﺣﻰ ﺧﺪﻣﺎت، حوزه ای ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎى ﻣﺘﻌﺪدى از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻰ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻓﺮاﯾﻨﺪ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ آى-ﺗﻰ و … را در کنار هم به کار می گیرد. ﻃﺮاﺣﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮى، ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در دﻧﯿﺎى اﻣﺮوز ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺑﺰارﻫﺎ در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮ روى اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ در کنار تقویت کسب و کارها، زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
توجه به اهمیت حوزه های خدماتی همچون سایر حوزه های کسب و کار و بازنگری در ارائه روند ایجاد و ارائه خدمات موجود در سطح کشور ما را برآن داشت تا در اردیبهشت ماه سال 1394 اولین کنفرانس ملی طراحی خدمات را پایه گذاری کنیم. پس از برگزاری موفق اولین کنفرانس ملی طراحی خدمات و استقبال علاقه مندان به این حوزه از دیزاین، پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر طراحی صنعتی در نظر دارد با همکاری اساتید، پژوهشگران، دانشگاه ها، سازمان های دولتی و خصوصی دومین کنفرانس ملی طراحی خدمات را با رویکرد “طراحی خدمات و ارزش آفرینی” در آبان ماه سال 1395 برگزار نماید.مسئول یا دبیر همایش: آقای حمیدرضا نکویی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1428
برچسب ها: