همایش بین المللی شهر جدید

دسته: مهندسی و تکنولوژی
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵
international conference on new city
[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دانشگاه تربیت مدرس
برگزارکننده: دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ شروع: چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ - تاریخ پایان: جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵

تلفن تماس با دبیرخانه: 38812663 - 051
نمابر: 89787824
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@new-city.ir

۱. شهرهای جدید

الف. مبانی نظری شهرهای جدید

‌ب.فناوری های نوین در شهرهای جدید

‌ج.هویت در شهرهای جدید

‌د. مدیریت شهرهای جدید

ه.برنامه ریزی شهرهای جدید

و.مسکن شهرهای جدید

‌ز. ارزیابی شهرهای جدید

‌ح.اقتصاد در شهرهای جدید

‌ط.تجارب ایجاد شهرهای جدید

‌ی.طراحی شهری و جایگاه آن در شهرهای جدید

‌ک.شهرنشینی در شهرهای جدید

ل.شهرهای جدید و توسعه پایدار

۲. توسعه شهری پایدار

‌الف.شاخص های توسعه شهری پایدار

‌ب.مشارکت مردمی در راستای توسعه شهری پایدار

‌ج.تجارب توسعه شهری پایدار

‌د.فناوری های نوین و توسعه شهری

‌ه.الگوهای توسعه شهری پایدار و تاثیرات آن

‌و.آلودگی های شهری و مسائل زیست محیطی

‌ز.بوم گرایی و توجه به توسعه شهری پایدار

‌ح.جایگاه شهرهای جدید در توسعه پایدار شهری

‌ط.طراحی شهری در فرآیند توسعه شهرهای جدید

۳. امنیت و مشارکت اجتماعی

الف.هویت شهری و تاثیر آن بر مشارکت اجتماعی

ب.مبانی نظری و عوامل تاثیرگذار بر امنیت شهری

ج.توجه به رفتارهای اجتماعی برای مشارکت های اجتماعی

‌د.سرزندگی شهری

‌ه.امنیت روانی و اجتماعی در شهرها

‌و.ناهنجاری های فرهنگی و آسیب های شهری

‌ز.نشانه ها و هویت بخشی به شهرهای جدید

‌ح.حقوق شهری

‌ط.روانشناسی محیطی

۴. برنامه ریزی و مدیریت

‌الف.آینده ی مدیریت شهری

‌ب.چالش های شهرنشینی برای مدیریت شهری

‌ج.مدیریت شهری و گردشگری

د.الگوهای توسعه شهری

‌ه.برنامه ریزی الگوی مسکن شهری

‌و.برنامه ریزی فضاهای شهری

‌ز.مکان یابی فعالیت ها در شهرها

‌ح.تراکم در شهرها

۵. طراحی

‌الف.مبانی نظری طراحی شهرها

‌ب.سیما و منظر شهری

‌ج.توجه به عناصر سازنده و کلیدی در شهرها

‌د.بافت شهری

‌ه.طراحی مناسب برای گروه های سنی مختلف در شهرها

۶. عمران و حمل و نقل شهری

الف.ترافیک و حمل و نقل شهری

‌ب.مهندسی ارزش شهرها

‌ج.فناوری های نوین و مسائل ساختمانی

‌د. GIS و تاثیر آن بر شهرها

‌ه.مدیریت مهندسی شهری

‌و.توسعه شهری با توجه به حمل و نقل شهری

‌ز.طراحی معابر شهری

‌ح.حمل و نقل ریلی در شهرها

‌ط.ایمنی و حمل و نقل شهری

مسئول یا دبیر همایش: جناب مهندس امینی
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1660
برچسب ها: