کنفرانس بین المللی حسابداری و اقتصاد ایران

دسته: دسته‌بندی نشده
پنجشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۴
The international Iran accountancy and economy ' s conference
[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
برگزارکننده:

تاریخ شروع: پنجشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: جمعه ۰۸ آبان ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 02133699094
نمابر:
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل:

محورهای حسابداری

پژوهش محوری حسابداری

آموزش توسعه حرفه‌ حسابداری وحسابرسی

اندیش‌پایه‌ها،مبانی فلسفی ونظری حسابداری

حسابداری،فرهنگ وتوسعه دانش مالی

نقش راهبری شرکتی درفرهنگ سازمانی وبهبود گزارشگری مالی

نقش‌آفرینی حسابداری وحسابرسی دراقتصاد مقاومتی

مدیریت هزینه دراقتصاد مقاومتی

استانداردهای بین المللی، چالشها و فرصتها

سلامت مالی ومالیاتی، شفافیت اطلاعات وبازارسرمایه

آخرین دستاوردهای علمی حسابداری ایران وجهان

نیازهای امروز پژوهشی کشوردرحوزه مسائل مالی وحسابداری

آموزش حسابداری و راههای توسعه و بهبود شیوه های آن

حسابداری، حسابرسی وتحولات فناوری اطلاعات

حسابداری، بانکداری و مالیه اسلامی

نقش اطلاعات حسابداری درتصمیم گیری مدیران وبهبود اقتصاد کشور

قانون مالیات وحسابداری مالیات بر ارزش افزوده

کارآیی بازارسهام درایران

اخلاق درحسابداری مالی، حسابداری مدیریت ونقش آن بر گزارشگری مالی

اخلاق حرفه ‌ای حسابداری وتاثیرآن برتداوم ارزش‌آفرینی

اخلاق درحسابداری ازدیدگاه تهیه‌کنندگان واستفاده‌ کنندگان ازصورتهای مالی وگزارشگری مالی

حسابرسی صورتهای مالی ونقش آن درکشف، پیشگیری ازتقلب وفساد مالی

حسابداری اسلامی موانع و مشکلات استقرارضوابط اخلاقی در حرفه ‌حسابداری وحسابرسی

حسابداری مدیریت کاهش قیمت بهای تمام ‌شده کالاوخدمات درشرکت ها و سازمان های خصوصی ودولتی

حسابداری مدیریت ونقش آن در موفقیت شرکت ها وسازمان ها

محاسبه ومدیریت قیمت تمام‌ شده درشرایط کنونی

تکنیک ها و ابزارهای کاهش قیمت تمام شده در شرایط کنونی

هدفمندی یارانه‌ها و قیمت تمام ‌شده محصولات و خدمات

بودجه‌بندی، کنترل بودجه‌ای و مراکز مسئولیتی

حسابداری مدیریت و بودجه ‌ریزی عملیاتی شناور

حسابداری مدیریت وحسابرسی عملکرد

حسابداری مدیریت وارزیابی عملکرد سازمانی

شـنـاسـایـی دارایی‏هـای نـامـشـهـود

حسـابداری سـرمایه فـکـری و نـامـشـهـود

ارزش‏گذاری سرمایه فکری

سرمایه فکری و زنجیره ارزش

سنجش وارزیابی سرمایه فکری

ارزیـابـی و سـنـجش دارایـی‏هـای دانـشی

ارزیابی و سنجش مالکیت فکـری

اظهارنامـه ‏مالی واظهارنـامه سرمـایـه فکـری

حسابداری سرمایـه انسانـی

روش‏هـای تنظیم ترازنامه، اظهـارنامه وگزارش سـرمـایـه فـکـری ونـامـشـهـود

نقش اطلاعات حسابداری، افشا واثرات آن دربازارسرمایه

نقش اطلاعات حسابداری درارزیابی بازارسرمایه

نقش اطلاعات حسابداری وحسابرسی درشفافیت اطلاعات

تاثیرشفاف‌سازی اطلاعات درشرایط اقتصادی کشور

نقش اطلاعات حسابداری درارزیابی شرکت

توقعات بازارسرمایه ازحسابداری

توقعات حسابداری ازبازار سرمایه

چالشهای تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی وسرمایه گذاری درایران

رویکردهای حسابداری، مدیریت مالی وسرمایه گذاری

مباحث جدید مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیک های مدیریت مالی

مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان وچگونگی بومی سازی تکنیک های حسابداری مدیریت

بازاریابی مالی و رویکردهای ارتقای سرمایه گذاری پایدار

بکارگیری ابزارهای ملی حسابداری، مدیریت مالی وسرمایه گذاری

استانداردسازی ملی برای حسابداری، مدیریت مالی وسرمایه گذاری

جسابداری دولتی وپاسخگویی وانضباط مالی

چگونگی ومیزان پژوهش‌های حسابداری موثربرصنعت ایران طی دودهه ‌گذشته

چشم اندازدانشکده های حسابداری ایران

بررسی ساختار و کم وکیف نهادهای واسط بین دانش حسابداری وصنعت

پیامدهای اجرای فازدوم لایحه‌ هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیرات آن برحسابداری وحسابرسی

نقش حسابداری در کنترل وتخصیص هرچه بهتر منابع سازمان و جامعه

نقش نهادهای مالی درتوسعه اقتصاد کشور

نقش حسابداری دربازارهای پول، سرمایه و بیمه

جایگاه حسابداری درنقشه جامع علمی کشور و سند تحول علمی

اهمیت و نقش حسابداری مدیریتی درافزایش کارا یی سازمان

اهمیت، چالش‌ها و راهکارهای اجرایی حسابداری نظام‌های نوین مالیاتی

چالش حسابرسی مالیاتی، تشخیص وموانع – نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی درایران

نقش رسانه‌ها درارتقای دانش عمومی حسابداری مردم

نقش حسابداری وحسابرسی درتامین وارتقای سلامت نظام اداری وپیشگیری ازفساد

ضرورت وچگونگی اجرای حسابرسی عملکرد

تبیین وارزیابی نقاط ضعف کنترل های داخلی وتاثیرآن برسلامت نظام اداری

ضرورت وچگونگی اجرای حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

چگونگی تاثیر حسابداری برتوسعه ‌فرهنگی جامعه

چگونگی تاثیرفرهنگ جامعه بردانش وحرفه ‌حسابداری و حسابرسی

مبانی، چالش‌ها ‌و راهکارهای توسعه ‌فرهنگ پاسخگویی

عوامل موثربرجلب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداری و حسابرسی

عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی اعضای خانواده ‌حسابداری

نقش رضایتمندی شغلی حسابداران درافزایش بهره‌وری منابع سازمان

آخرین دستاوردهای علمی حسابداری ایران وجهان

سیستمهای اطلاعات حسابداری

نقش اطلاعات حسابداری درتصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور

اطلاعات حسابداری درارزیابی شرکتها

نقش حسابداران وحسابرسان درحماسه اقتصادی

نقش حسابداری درتوسعه بازارسرمایه

آموزش حسابداری وراههای توسعه و بهبود شیوه های آن

تحولات فناوری اطلاعات و آموزش حسابداری

تحولات فناوری اطلاعات و حرفه‌ حسابداری

تحولات فناوری اطلاعات و حسابرسی

تحولات فناوری اطلاعات و فرهنگ سرمایه ‌گذاری

تحولات فناوری اطلاعات و نرم ‌افزارهای آماده

مشکلات تطبیق نرم‌افزارهای حسابداری ایرانی باواقعیت‌های حرفه

مشکلات ناشی ازعدم وجود برخی ازداده های صورت های مالی درنرم افزارهای حسابداری یا عدم تطبیق آنها با صورتهای مالی

محورهای اقتصادی

اقتصاد کاربردی بارویکرد ملی:

اقتصاد بازرگانی کاربردی

اقتصاد انرژی کاربردی

اقتصادسنجی کاربردی

اقتصاد پولی کاربردی

اقتصاد کشاورزی کاربردی

اقتصاد مدیریت کاربردی

اقتصاد محیط زیست کاربردی

اقتصاد منابع کاربردی

اقتصاد شهری و روستایی کاربردی

اقتصاد برنامه ریزی کاربردی

اقتصاد بخش عمومی کاربردی

تجارت بین الملل کاربردی

فرهنگ واقتصاد

فرهنگ دینی واصلاح رفتارهای اقتصادی

فرهنگ سازی درجهش اقتصاد ملی وجهاد اقتصادی

فرهنگ سازی حرکت به سوی الگوی ایرانی،اسلامی توسعه وپیشرفت

فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف نامناسب دربخشهای اقتصادی

فرهنگ کار،افزایش بهره وری ورشد اقتصادی

فرهنگ سازی حمایت ازتولیدات داخلی

نقش فرهنگ قومی ،مذهبی درتوسعه اقتصادی کشور

نقش سبک زندگی وفرهنگ مصرف کالای داخلی دررونق بخشی به تولیدملی

اقتصادمقاومتی

اهمیت سرمایه گذاری،اشتغال وبهره وری برای نائل شدن به اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی وتحقق اصل ۴۴ قانون اساسی

اقتصاد مقاومتی،تولید ملی وتحریم های اقتصادی

اقتصاد مقاومتی واثرات آن برنظام های اقتصادی ،سیاسی واجتماعی

ارتباط بین تحریم های اقتصادی واقتصاد مقاومتی

الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

ضرورت طراحی الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی

مبانی اسلامی نظریه پیشرفت

اصول ومبانی پیشرفت درحوزه اقتصاد

جهان بینی اسلامی ودلالت آن برالگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی

چالش های به کارگیری مفاهیم ودلالت های اقتصاد اسلامی درمواجهه بامسائل اقتصاد ایران

محورحماسه اقتصادی

تحریم ها وفرصت های بین المللی درارتقاءتولیدملی

نحوه تقویت وارتقا جایگاه بخش خصوصی درتولید ملی

راهبردهای تجاری سازی تولیدات ملی

نقش فرصت های سرمایه گذاری خارجی وبازارهای پولی ومالی بین المللی درتولیدملی ومدیریت تحریم ها

چالش ها وراه کارهای مدیریتی تولید ملی

شیوه های رقابت پذیری محصولات دربازارهای داخلی،منطقه ای وجهانی

نقش اقتصاد اسلامی دربهره وری تولید ملی

چالش ها وراه کارهای نظام بانکی درحمایت ازتولید ملی وسرمایه گذاریها

سیاست های اقتصادی

بررسی وضعیت پرداخت یارانه ها درکشوروآسیب شناسی سیاست های دولتی درراستای اصلاح نظام پرداخت یارانه -ها

بررسی موانع اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی.

بررسی تاثیراجرای اصل ۴۴ قانون اساسی براقتصاد کشوردرسالهای پس ازانقلاب اسلامی باتاکید برواگذاری های صورت گرفته درسالهای اخیر.

محیط کسب وکاردرایران ونقش سیاست های کلی اصل ۴۴ دربهبودآن

بررسی مقایسه ای تجربۀ اجرای مالیات برارزش افزوده دربرخی کشورهای درحال توسعه

مالیات برارزش افزوده وبررسی امکان جایگزینی آن بجای درآمدنفت دربودجه کل کشور

نقاط قوت وضعف اجرای کامل مالیات ستانی براساس ارزش افزوده

بررسی سیاست اعطای سهام عدالت وفرصت ها وتهدیدهای ناشی ازآن

بهره وری عوامل تولید ونقش آن دررشد اقتصادی

ارزیابی کارنامه خصوصی سازی درکشوروآسیب شناسی آن (بامحوریت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)

هماهنگی میان سیاست های پولی ومالی وتأثیرآنها برمتغیرهای کل ان اقتصادی

تهدیدها وفرصت های حاکم برفضای کسب وکار

فواید حساب رسی عملکرد درشفافیت فضای کسب وکاروبهبودرشداقتصادی

نظام مالیاتی وتثبیت کنندگی خودکار نوسانات اقتصاد کلان

سیاست مالیاتی والزامات آن برای سیاست پولی

تدوین یک نظام جامع مالیاتی وفواید آن درمنابع درآمدی وبودجه ای دولت

مالیات ها،هزینه ها ومحدودیت بودجه دولت دربلند مدت

ترکیب مالیات ها ورشداقتصادی

تعیین میزان بهینه مالیات درایران با توجه به تئوری لافروطرفداران مکتب طرف عرضه

مالیات ها،استقراض وترکیب بهینه آن درتامین مالی دولت

ثبات نظام مالیاتی ورشد اقتصادی ایران

ثبات نظام مالیاتی ونوسانات اقتصاد کلان

اثرات شوک های بهره وری با توجه به تئوری مکتب چرخه های حقیقی درایران

اهمیت انضباط اقتصادی وبودجه ای درایران

بودجه ریزی عملیات ی وچالش های اجرایی آن درایران

مالیات سبز

مالیات برتجارت الکترونیک

فرارمالیاتی وراه های مقابله با آن.

اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دررشد اقتصادی

بخش پولی ومالی

ساختاربازارسرمایه وتامین مالی برای توسعه بخشهای کشاورزی،صنعت وخدمات

بررسی روش های تامین مالی وسرمایه گذاری درکشور

یررسی فرصت های سرمایه گذاری به منظورجلب سرمایه گذاران داخلی وخارجی

اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری وتامین مالی

بانک ها وشیوه های تامین مالی دربخش های مختلف اقتصادی

جایگاه بازارسرمایه درتامین مالی بخش های مختلف اقتصادی

بررسی وضعیت فضای کسب وکارونقش آن بربهبودسرمایه گذاری

نقش بازارهای غیررسمی تامین مالی برفضای کسب وکار

مدیریت ریسک سرمایه گذاری درایران

اثرات خصوصی سازی نظام تامین مالی برفضای کسب وکار

بررسی نوسانات نرخ ارزدرنظام تامین مالی کشور

ضرورت توسعه بازارسرمایه دراقتصاد ایران

بررسی ضرورت استقلال بانک مرکزی وموانع تحقق آن درکشور

نقش بانکداری خصوصی درتوسعه صنعت بانکداری درکشور

تحلیل نقاط قوت وضعف بانکداری الکترونیک

بررسی علل وعوامل ایجاد معوقات بانکی

ارزیابی سیاست حذف صفرازواحد پول ملی وچگونگی تأثیرگذاری آن بربخش حقیقی اقتصاد

بررسی آثاراقتصادی طولانی شدن پروژه های عمرانی وبارناشی ازاجرای این موضوع.

اقتصاد بین الملل

جایگاه ایران دراقتصاد جهانی وتاثیرتعاملات بین المللی دررشد وتوسعه اقتصادی

بررسی وضعیت تجارت خارجی کشوروفرصت ها وتهدیدهای پیشروی کشوردراین حوزه

ارزیابی وضعیت سرمایه گذاری خارجی درکشوروبررسی نقش واهمیت آن دررشد اقتصادی کشور

وضعیت وجایگاه اقتصاد ایران درمنطقه آسیای جنوب غربی

اشتغال

چالش های اشتغال درایران

فعالیت‌های اقتصادی زمینه ‌سازاشتغال درکشور

بازارکار،بهره وری نیروی کاروارزیابی عوامل اصلی مؤثربربیکاری درکشور

بنگاه‌های کوچک ومتوسط (SMEs) ونقش آن درایجاداشتغال

بررسی اثرات ناشی ازاجرای طرح بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده درکاهش نرخ بیکاری

کسب وکارخانگی واهمیت آن دراقتصادایران

صندوق توسعه ملی

نقش صندوق توسعه ملی درتبدیل تحریم ها به فرصت

توسعه متوازن وپایدارکشور

ارتقا ارزش افزوده درصنعت نفت وگاز

ثروت ملی،اقتصادمقاومتی

راهکارهای ارتقا جایگاه بین المللی صندوق توسعه ملی

مدیریت سبد دارایی(پورتفوی) ومدیریت ریسک صندوق توسعه ملی

مطالعات تطبیقی قوانین،مقررات،رویه هاوعملکردصندوق های ثروت سایرکشورها

صندوق توسعه ملی ونقش آن درتوسعه سرمایه گذاری درکشور

گردشگری

اقتصاد گردشگری وتولید ناخالص ملی

اشکال وسیاستهای مطلوب توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران

گردشگری درکشورهای نفت خیز

گردشگری وپتانسیل های ایجاد اشتغال درایران

وضعیت صنعت گردشگری درکشوروچالش های آن

گردشگری ونقش آن درکارآفرینی وتوسعه پایدار

گردشگری،فرصت هاوچالش های ایران اسلامی

انرژی

بررسی وضعیت وابستگی اقتصاد کشوربه درآمدهای نفتی وراهکارهای عملی برون رفت ازآن

بررسی وضعیت بخش نفت درکشوروچالش های آن

چشم اندازتولید ومصرف انرژی درکشور

صادرات گازو چالش ها وفرصت های آن

ضرورت وامکان پذیری استفاده ازانرژی های نو

بررسی ضرورت سرمایه گذاری خارجی درصنعت نفت

مباحث مرتبط بااقتصاد آب واقتصاد برقدرایران (خصوصی سازی-قیمت تمام شده و…)

کشاورزی،محیط زیست وتوسعه پایدار

آلودگی های محیط زیست ورشد اقتصادی

ارزیابی وآمایش سرزمین

نقش محیط زیست درتوسعه پایدار

کشاورزی وتوسعه پایدار

محیط زیست وتوسعه پایدار

بهره برداری بهینه ازمنابع آب وتوسعه پایدار

خشکسالی وتاثیرات آن برتوسعه پایدار

بهره وری وموانع اشتغال دربخش کشاورزی

نظام بیمه ای ونظام بانکی محصولات کشاورزی ونقش آن درتوسعه پایدار

جمعیت

مصلحت نظام اسلامی، توسعه یا کنترل جمعیت

نقش زنان درشکل گیری جمعیت مطلوب

بررسی وضعیت هرم جمعیتی کشور ( سالخوردگی و …)

تحلیل نوسانات نرخ رشد جمعیت درکشور

الگوی مطلوب رشد جمعیت

سیاستهای تشویقی درجهت افزایش جمعیت درایران

جمعیت و رشد اقتصادی

اقتصاد ومدیریت وسایرموضوعات مرتبط با اقتصاد ایراننخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و اقتصاد ایران با هدف بررسی حسابداری مدیریت استراتژیک بر موفقیت مالی سازمان ها، رسیدن به فرآیند نوآوری ها در سیستم های حسابداری مدیریت، نقش حسابداري مديريت در موفقيت بنگاه هاي اقتصادي، بحث و تبادل نظر میان پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در این حوزه و …. با محوریت نيازهای امروز پژوهشی كشور در حوزه مسائل مالی وحسابداری، آخرين دستاوردهای علمی حسابداری ايران و جهان، نقش اطلاعات حسابداری درارزیابی بازارسرمایه، چالش هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي وسرمايه گذاري درايران، اهميت و نقش حسابداري مديريتي درافزايش كارا یي سازمان، اقتصاد کاربردی بارویکرد ملی، اقتصاد مدیریت کاربردی، اقتصاد گردشگری وتولید ناخالص ملی و … باهمکاری دانشگاه-های معتبر سراسر کشور، فعالان دانشجویان، پژوهشگران، اندیشمندان، اساتید برجسته ملی و بین المللی، کلیه مراکز پژوهشی و دیگر سازمان های مدیریتی برگزار می گردد.مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1387
برچسب ها: