برچسب: الگوریتم
دومین همایش ملی الگوریتم های فرا ابتکاری وکاربرد آن در علوم ومهندسی
پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
:: The Second National Conference meta-heuristic Algorithms

دومین همایش ملی الگوریتم های فرا ابتکاری وکاربرد آن در علوم ومهندسی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

اصفهان - نجف اباد-بلوارطالقانی-دانشگاه پیام نور-دبیرخانه دومین همایش ملی الگوریتم های فرا ابتکاری

۰۰ ۱.تحلیل رفتاری ومبانی ریاضی الگوریتم های فرا ابتکاری ۲.الگوریتم های فرا ابتکاری الهام گرفته ازطبیعت ۳.الگوریتم های ابر ابتکاری(Hyper-heuristic) ۴.کاربرد الگوریتم های فرا ابتکاری در علوم ومهندسی ۵.کاربرد الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی ۶.محاسبات تکاملی وهوش جمعی ۷.یادگیری ماشین ومحاسبات نرم ۸.سایرموضوعات مرتبط

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
::

اولین کنفرانس ملی کاربرد الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی سیستم های صنعتی و خدماتی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - سالن همایش های بین المللی

۰۰ محورهای همایش الگوریتم‌های فراابتکاری تلفیقی کاربرد الگوریتم های ماورای ابتکاری در بهینه سازی الگوریتم های فراابتکاری نوین و هوشمندانه محاسبات تکاملی و هوش جمعی طراحی اپراتور الگوریتم‌های فراابتکاری مقایسه و تحلیل الگوریتم‌های فراابتکاری طراحی ساختار همسایگی در الگوریتم های فراابتکاری الگوریتم های فراابتکاری مبتنی بر جمعیت الگوریتم های فراابتکاری مبتنی بر یک جواب تنظیم…..