برچسب: بانکداری
اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی” قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی”
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
::

اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی” قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی”

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران -

۰۰ محورهای گردهمایی: الف) مفاهیم بنیادی و ارکان تامین مالی اسلامی در دیدگاه کل نگر الف ۱) بنیان های بانکداری و تامین مالی اسلامی · راهنمای تفصیلی: · ۱- منع ممنوعیت مطلق ربا: با توجه به این ممنوعیت ، بهره به هیچ صورتی (ساده یا مرکب ) مانند وام های بهره محور و بازار پولی…..

بانکداری و محیط زیست
یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵
:: Banking And The Environment

بانکداری و محیط زیست

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

۰۰ بانکداری و محیط زیست ۱-بانکداری سبز ۲-رویکردهای مالی و اقتصادی محیط زیست ۳-نقش تسهیلات بانکی درتوسعه اقتصاد سبز و بسترسازی اقتصاد مقاومتی ۴-نقش آموزشهای عالی و کاربردی جهت نیل به اهداف اقتصاد سبز و توسعه پایدار ۵-سایر موارد مرتبط با موضوع همایش