برچسب: دوره آموزشی
وبینار شناخت نیازهای واقعی مشتریان با کاربر پژوهی
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
:: User Research

وبینار شناخت نیازهای واقعی مشتریان با کاربر پژوهی

[دوره آموزشی]

تهران - این وبینار بصورت اینترنتی و زنده برگزار می شود و نیاز به حضور فیزیکی ندارد.

۰۰ کاربرپژوهی چیست و چرا اهمیت دارد؟ روشهای کاربرپژوهی مناسب ابتدای مسیر طراحی روشهای کاربرپژوهی مناسب تعیین ویژگیهای طراحی روشهای کاربرپژوهی مناسب ارزیابی طراحی الگوی طراحی و آزمایش پی در پی اشتباهات رایج مثالهای کاربردی بحث: چه روش کاربرپژوهی کارگشای شماست؟