برچسب: سخنرانی
خرده مهارت های مرتبط با سخنرانی و ارائه مطالب (بخش اول)
یکشنبه - ۴ تیر ۱۳۹۶
::

خرده مهارت های مرتبط با سخنرانی و ارائه مطالب (بخش اول)

[نوشته]

-

۰۰ در این فایل، تعدادی از خرده مهارت های وابسته به سخنرانی را با هم مرور می کنیم. توجه به هر یک از این خرده مهارت ها، باعث می شود مهارت سخنرانی از یک مهارت بزرگ، به تعدادی مهارت کوچک تر تقسیم شود. اگر مهارت سخنرانی برای شما مهم است و علاقمند هستید که در…..