برچسب: سعید خزایی
نقش و جایگاه رویدادهای علمی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی
شنبه - ۱۸ دی ۱۳۹۵
::

نقش و جایگاه رویدادهای علمی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی

[نوشته]

-

۰۰  پروفسور سعید خزایی پدر آینده پژوهی ایران در گفتگو با پایگاه رویدادهای علمی کشور ،اقتصاد مقاوتی به مثابه الگویی در حال تکمیل برای غلبه بر چالش های اقتصادی را می توان در توضیحی ساده و فراگیربه معنای شناسایی حوزه های فشار بر اقتصاد و تلاش برای بی اثر سازی این فشار ها و حتی…..