برچسب: علوم تریبیتی
دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری
دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶
:: 2nd. International Conference on Psychology, Educational and Behavioral Sciences

دومین کنفرانس بین المللی روان شناسی، علوم تربیتی و رفتاری

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - مجموعه تلاش

۰۰ روانشناسی بالینی روانشناسی عمومی روانشناسی سلامت علوم شناختی روانپزشکی و روان سنجی مشاوره سایر مباحث مرتبط با علوم روانشناسی فلسفه تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت اسلامی برنامه ریزی درسی و آموزشی آموزش و پرورش تحقیقات آموزشی سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی علوم رفتاری