برچسب: علوم جغرافیا
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
:: The 4rd International Conference on Geographical Sciences

چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

شیراز - مرکز همایش های فرهنگیان شیراز

۰۰ ۱. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) ۹. طبیعت گردی (اکوتوریسم) ۲. کاربرد فناوری‌های ژئوانفورماتیک در توسعه پایدار ۱۰. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ۳. جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۱۱. جغرافیای پزشکی ۴. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲. جغرافیا و دفاع مقدس ۵. آمایش سرزمین ۱۳. هیدروژئوموفولوژی در برنامه ریزی محیطی ۶. مخاطرات…..