برچسب: مشاوره و آموزش
سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران با محوریت اخلاق و تربیت اسلامی
پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵
:: -

سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران با محوریت اخلاق و تربیت اسلامی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران -

۰۰ الف: راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی راهکارهای ترویج تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی و فلسفه تعلیم و تربیت جامعه شناسی و مطالعات زنان و خانواده ازدواج و خانواده ، فرهنگ و هویت برنامه ریزی درسی و علوم تربیتی علوم تربیتی و شیو های نوین تربیت ب: راهکارهای توسعه و ترویج علوم روانشناسی…..