برچسب: نکات حقوقی قرار داد ها
سمینار نکات و مساِِیل قراردادهای تجاری و بازرگانی
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
::

سمینار نکات و مساِِیل قراردادهای تجاری و بازرگانی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشگاه تهران

۰۰ راهکارهای حل اختلاف تجاری در اعتبارات اسنادی اصول و تکنیکهای مذاکرات بازرگانی بایدها و نبایدهای مهم در تنظیم قراردادهای بازرگانی نکات حقوقی و حل اختلاف قراردادهای بازرگانی