برچسب: نکات کلیدی قرار داد
سمینار آموزشی “نکات کلیدی قراردادهای BOT و F& EPC “
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
::

سمینار آموزشی “نکات کلیدی قراردادهای BOT و F& EPC “

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشگاه تهران

۰۰ بخش اول؛ مسایل اجرای قراردادهای BOT (ارایه دهنده؛ مهندس استادباقر) • مسیر تعیین برنده کدام است؟ مناقصه یا مذاکره • نکات قراردادی در قراردادهای BOT • آشنایی با دوره‌ مجاز در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی با تمرکز بر دوره پیشبرد • شروط مقدم در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی • برخی از ملاحظات تاسیس شرکت پروژه و…..