برچسب: همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی
نخستین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی
پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
::

نخستین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - دانشگاه شهید بهشتی - تالار ابوریحان

۰۰ ارزیابی اکولوژیکی گونه ها، رویشگاهها، مراتع و جنگل ها گیاهان، دور سنجی، سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل سازی های اکولوژیکی و حفاظتی تاکسونومی گیاهی، ریخت شناسی گیاهی، تشریح گیاهی، گرده شناسی جامعه شناسی گیاهی، نقشه پوشش های گیاهی جلبک شناسی و قارچ شناسی، رویکرد سیستماتیکی، اکولوژی، فیزیولوژی، بیوتکنولوژی و دارویی کشت بافت گیاهی، انتقال…..