برچسب: پژوهش های دینی
کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱
سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶
:: National Conference on new approaches in humanities in the 21st century

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن ۲۱

[کنفرانس،همایش، سمینار]

رشت - رشت

+۱۰ علوم انسانی – علوم اجتماعی – علوم رفتاری – روانشناسی و علوم تربیتی – پژوهش های دینی – مدیریت – مطالعات فرهنگی – هنر – زبان و ادبیات فارسی – حقوق – جامعه شناسی – ارتباطات و علوم سیاسی