برچسب: گردشگری علمی
سمینار و جشنوارۀ گردشگری علمی با رویکرد توسعه تعاملات بین فرهنگی
شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
:: Seminar and Festival of Educational Tourism (With an Approach to Intercultural Development)

سمینار و جشنوارۀ گردشگری علمی با رویکرد توسعه تعاملات بین فرهنگی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

کیش - مرکز همایش های بین المللی کیش

۰۰ – بنیان‏های نظری گردشگری علمی؛ – گردشگری علمی؛ توان‏ها، چالش‏ها و چشم‏انداز؛ – تعاملات بینافرهنگی در گردشگری علمی؛ – گردشگری علمی و توسعه پایدار؛ – گردشگری علمی و دیپلماسی عمومی؛ – بازاریابی گردشگری علمی؛ – نقش دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در گردشگری علمی.