تقویم

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم - قم
یازدهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی

یازدهمین همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در علوم انسانی و مدیریت

کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در علوم انسانی و مدیریت


[کنفرانس،همایش، سمینار]
آنلاین -
کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در جغرافیا عمران شهرسازی و معماری و مدیریت شهری

کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در جغرافیا عمران شهرسازی و معماری و مدیریت شهری


[کنفرانس،همایش، سمینار]
آنلاین -
کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی

کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
آنلاین -
کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در زراعت اصلاح نباتات گیاهان دارویی و صنایع غذایی

کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در زراعت اصلاح نباتات گیاهان دارویی و صنایع غذایی


[کنفرانس،همایش، سمینار]
قم - آنلاین
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و توسعه

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و توسعه


[کنفرانس،همایش، سمینار]
تفلیس - دانشگاه جرجیا