نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران

دسته: کسب و کار و مدیریت
دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران -
برگزارکننده: دبیرخانه همایش بین المللی جامع مدیریت ایران

تاریخ شروع: دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 33699093
نمابر: 83835310
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: seminar.tosee@yahoo.com

۱- مدیریت مالی و سازمان¬های اقتصادی:

۱. مالیات و مدیریت درآمد

۲. مدیریت بودجه و بودجه ریزی

۳. حسابداری و بودجه بندی سرمایه ای

۴. مدیریت بنگاه¬های اقتصادی و سرمایه گذاری

۵. سرمایه گذاری ملی وحمایت از سرمایه ایرانی

۶. بازاریابی مالی و رویکردهای ارتقاء سرمایه گذاری پایدار

۷. رویکردها و چالش¬های تحقیقات حسابداری¬¬، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران

۸. مباحث جدید مهندسی مالی و مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیک¬های مدیریت مالی

۹. رویکردهای مختلف مبارزه با جنگ نرم و به کارگیری ابزارهای ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

۱۰. ساختار بازار سرمایه وتامین مالی برا ی توسعه بخش¬های کشاورزی، صنعت و خدمات

۱۱. بررسی روش¬های تامین مالی و سرمایه گذاری در کشور

۱۲. بررسی فرصت های سرمایه گذاری به منظورجلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی

۱۳. جایگاه بازار سرمایه درتامین مالی بخش¬های مختلف اقتصادی

۱۴. مدیریت ریسک سرمایه گذاری در ایران

۱۵. اثرات خصوصی سازی نظام تامین مالی برفضای کسب و کار

۱۶. ضرورت توسعه بازار سرمایه در اقتصاد ایران

۱۷. نحوه تقویت و ارتقا جایگاه بخش خصوصی در تولید ملی

۲- مدیریت در شرایط تحریم اقتصادی

۱. نقش مدیریت در شرایط تحریم

۲. تاثیر تحریم¬ها بر تجارت داخلی و خارجی

۳. تحریم¬ها و فرصت¬های بین المللی در ارتقاء تولید ملی

۴. مدیریت سازمان¬ها و شرکت¬ها در شرایط تحریم

۵. تحریم¬ها و اقتصاد مقاومتی

۶. تحریم اقتصادی و فضای کسب وکار، کارآفرینی

۷. کاهش تحریم¬ها و آثار اجتماعی و اقتصادی آن

۸. تاثیر تحریم¬ها بر صنعت توریسم، سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی

۹. نقش فرصت¬های سرمایه گذاری خارجی و بازارهای پولی و مالی بین المللی در تولید ملی و مدیریت تحریم-ها

۳- مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات:

۱. مدیریت دانش و اطلاعات

۲. سیستم¬های اطلاعاتی مدیریت و سیستم¬های اتوماسیون

۳. یکپارچه سازی استراتژی¬های فناوری و کسب و کار

۴. مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه

۵. انتقال فناوری و بومی سازی دانش

۶. تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی

۷. دولت و خدمات الکترونیکی

۸. مدل¬های نوین کسب وکار الکترونیکی

۹. روش‌شناسی سیستم‌های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات

۱۰. هوشمندی کسب و کار

۱۱. فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی

۱۲. جنبه‌های راهبردی، مدیریت و سازمان‌دهی یادگیری الکترونیکی

۱۳. تضمین کیفیت، ارزشیابی، ارزیابی و اعتبارسنجی در یادگیری الکترونیکی

۱۴. جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام یادگیری الکترونیکی

۱۵. ارزشیابی و کنترل کیفیت در آموزش الکترونیکی

۱۶. چالش¬ها و فرصت¬ها در آموزش الکترونیکی

۱۷. وجوه مهندسی و فناورانه در یادگیری الکترونیکی

۱۸. نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه فناورانه کشورهای در حال توسعه

۱۹. مدیریت فناوری و دارایی های فکری

۲۰. مدیریت تحقیق و توسعه

۲۱. نوآوری فناورانه و توسعه محصولات جدید

۴- مدیریت صنعتی و اجرایی:

۱. مدیریت اجرایی و طرح های توسعه

۲. انتقال و توسعه تکنولوژی

۳. مدیریت تولید و مدل های تصمیم گیری

۴. مدیریت جهانگردی، گردشگری و بازاریابی خدمات

۵. مدیریت حمل و نقل و بازارهای بین المللی

۶. مدیریت انتقال تکنولوژی، تکنولوژی خارجی و وابستگی های صنعتی و اقتصادی

۷. مدیریت اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار

۸. مدیریت بهره وری

۹. مدیریت کیفیت

۱۰. شاخص ها و استراتژی¬های بهره وری

۱۱. اقتصاد مهندسی و تحلیل هزینه

۱۲. اقتصاد و مهندسی و مهندسی مالی

۱۳. مدیریت استراتژیک، منابع انسانی، دانش و تکنولوژی

۱۴. مدیریت اطلاعات، تحلیل سیستم¬ها

۱۵. مدیریت ریسک، ایمنی صنعتی، مهندسی فاکتورهای انسانی

۱۶. مدیریت پروژه

۱۷. مدیریت و مهندسی کیفیت

۱۸. مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه

۱۹. مدیریت، برنامه ریزی و پیگیری عملیات

۲۰. مدیریت و مهندسی نگهداری و تعمیرات و پایایی

۲۱. مدیریت بحران

۲۲. مدیریت دانش و تکنولوژی

۲۳. مدیریت زنجیره تامین و لجستیک صنعتی و خدماتی

۲۴. مدیریت اتلاف، بهبود بهره وری و ناب سازی فرایند

۲۵. مدیریت حمل و نقل

۲۶. پیش بینی و شبیه سازی سیستم¬ها

۲۷. سیستم های ساخت و تولید پیشرفته

۲۸. سیستم¬های خبره و هوش مصنوعی

۲۹. سیستم¬ها، مدل¬های فازی و محاسبات نرم

۳۰. تحلیل سیستم¬های اقتصادی- اجتماعی

۳۱. سیستم¬های برنامه ریزی

۳۲. طراحی سیستم‌های نوین تولیدی و خدماتی

۳۳. آنالیز تصمیم، روش¬های تصمیم گیری

۳۴. تجارت کسب و کار الکترونیکی

۳۵. آسیب شناسی و چالش¬های پیشروی صنعت ایران

۳۶. کاربرد مهندسی صنایع در بخش دولتی و مدیریت شهری

۳۷. کاربرد مهندسی صنایع دربخش آموزشی، خدماتی و درمانی

۳۸. کاربرد مهندسی صنایع در محیط زیست و مدیریت انرژی

۳۹. روش¬های فرا ابتکاری در مهندسی صنایع

۵- مدیریت بازاریابی و ارتباط با مشتریان:

۱. استراتژی بازار

۲. تحقیقات بازار

۳. بازاریابی بین‌المللی

۴. بازاریابی خدمات

۵. مدیریت برند

۶. کانال¬های بازاریابی

۷. مدیریت ارتباط با مشتریان

۶- مدیریت مالی و سازمانهای اقتصادی:

۱. مدیریت بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری

۲. مدیریت بودجه و بودجه ریزی

۳. مدیریت مالی

۴. حسابداری و بودجه بندی سرمایه ای

۵. مالیات و مدیریت درآمد

۶. مدیریت مالی شرکت‌ها

۷. مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران

۸. رویکردهای مدیریت مالی و سرمایه گذاری

۹. مباحث جدید مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیک¬های مدیریت مالی

۱۰. ازاریابی مالی و رویکردهای ارتقای سرمایه گذاری پایدار

۱۱. استانداردسازی ملی برای مدیریت مالی و سرمایه گذاری

۱۲. مهندسی مالی، رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی و کلیه مباحث مربوط به مدیریت مالی و سرمایه گذاری

۷- مدیریت دانش:

۱. نظریه ها و مدل های مدیریت دانش

۲. سیستم ها و ابزار مدیریت دانش

۳. طراحی، پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش

۴. مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

۵. مدیریت دانش و مزیت رقابتی سازمان

۶. رهیافت‏های جدید در مدیریت دانش

۷. مدلها و الگوهای تدوین و پیاده سازی استراتژیهای دانش

۸. دانش آفرینی و مدیریت استراتژیک دانش

۹. استراتژیهای دانش و خلق ارزشهای پایدار

۱۰. آینده نگاری و سناریوسازی استراتژیهای دانش در سازمانها

۱۱. دستاوردهای مدیریت استراتژیک دانش در سازمانها

۸- مدیریت تبلیغات و روابط عمومی

۱. نقش رسانه‌ها در توسعه تبلیغات

۲. تحقیقات بازاریابی و تبلیغات بازرگانی

۳. استراتژی‌های نوین تبلیغات و فروش

۴. ارزیابی مزایا و معایب رسانه‌های تبلیغاتی

۵. مدیریت تبلیغات و فروش در فضای مجازی

۶. سیاستگذاری، مدل سازی و راهبردهای مدیریت روابط عمومی یکپارچه

۷. نقش دانشگاه ها، تشکل ها و موسسات روابط عمومی در توسعه مدیریت روابط عمومی یکپارچه

۸. آسیب شناسی مدیریت روابط عمومی یکپارچه

۹- توسعه مدیریت پولی و بانکی

۱. فرصتها و چالشهای بانکهای خصوصی و تجاری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

۲. نقش مدیریت بانکی در مواجهه با تحریمهای بین المللی و رکود بنگاههای اقتصادی

۳. مدیریت تغییر و تحول در بانکداری

۴. مدیریت بانکی و تأمین مالی سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی

۵. چالشها و مشکلات بانکها در فضای کسب و کار موجود

۶. نقش نظام بانکی در تأمین مالی برنامه‌های توسعه انسانی

۷. نقش مدیریت نظام بانکی در ایجاد فرصتهای شغلی

۸. حمایت نظام بانکی در توسعه فناوری

۹. خلاقیت و کارآفرینی در بانکداری خصوصی

مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 950
برچسب ها: