کنفرانس ملی معماری اسلامی،میراث شهری و توسعه پایدار

دسته: مهندسی و تکنولوژی
پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴

[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - سالن ابگینه میراث فرهنگی
برگزارکننده: باهمکاری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان تهران،انجمن عالی معماری ایران وموسسه بین المللی ایرانیان

تاریخ شروع: پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ - تاریخ پایان: پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴

تلفن تماس با دبیرخانه: 09303217479
نمابر: 44240891
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: info@iusd.ir

۱. مهندسی معماری و توسعه پایدار

• مصالح و فن آوری های نوین در معماری

• معماری و هویت شهری

• معماری پایدار

• باستان شناسی ومیراث شهری

• معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری

• روشها و فناوریهای نو در در معماری

• انرژی های نو در معماری

• سبک شناسی معماری

• معماری خیابانی

• تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری

• گرافیک شهری

• معماری ایرانی وتوسعه پایدارشهری

• معماری ومحیط زیست

• معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند

• معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی

• نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه

• الگوهای معماری بومی

• معماری منظر

• معماری اسلامی وتوسعه پایدار

• بوم شناسی وزیبایی شناسی در معماری

• وسایرایده های نوین در زمینه معماری

۲. محورهای شهرسازی وتوسعه پایدار

• بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها(

• شهرسازی نوین و توسعه پایدار

• سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار

• ناپایداری شهر و عوامل موثر

• شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار

• حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار

• شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

• تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران

• توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری

• کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

• الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی

• المان های شهری و محورهای مرتبط

• برنامه ریزی منطقه ای و شهری

• طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی

• مشارکت در امور شهری

• بهسازی و نوسازی شهری

• ساختمان های هوشمند وکاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری

• سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار

• بافت های تاریخی و بهسازی آثار تاریخی

• نوسازی شهری

• برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری

• شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

• شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

• وسایر ایده های مرتبط باشهرسازی وتوسعه پایدار

۳. محورهای گردشگری ،میراث فرهنگی ومیراث شهری

• ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی

• بازاریابی بین‎الملی درجهانگردی ورفتار مصرف کننده

• معماری،گردشگری ومیراث شهری

• باستان شناسی وگردشگری پایدار

• گردشگری،میراث شهری ومعماری منظر

• گردشگری،طبیعت گردی ومدیریت اکوسیستم های طبیعی و اقلیم وآب وهوا

• جغرافیا و گردشگری(کلیه محورها)

• گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی

• گردشگری ،معماری، شهرسازی وتوسعه پایدار

• استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری(اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و…)

• گردشگری مذهبی ،فرهنگی و پزشکی

• گردشگری وموزه ها وموسیقی های محلی وصنایع دستی

• مشکلات،موانع ونیازهای صنعت توریسم در ایران

• گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی)

• گردشگری ، آمایش سرزمین وهمبستگی ملی

• جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری

• گردشگری ،اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملی

• گردشگری، آموزش عالی ، دانشگاه های بین المللی

• گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل و فناوری اطلاعات،IT

• تحلیل‎رفتاری‎جهانگردی‎وتعامل‎فرهنگی

• گردشگری،نظم وامنیت و توسعه مناطق مرزی ومناطق محروم

• سامانه‎های‎اطلاعاتی‎درصنعت‎جهانگردی و روش های کمی در جهانگردی

• گردشگری ، فرودگاه ها وحمل ونقل هوایی

• کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت توریسم وگردشگری

• ارزیابی پیامدهای طرح ها وپروژه های گردشگری

• نقش سازمان های متولی در توسعه پایدار گردشگری

• گردشگری عصبی

• گردشگری ،کشاورزی ومحیط زیست پایدار

• سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری،میراث فرهنگی و توسعه پایدار

۴. محورهای ویژه جغرافیاوتوسعه پایدار

• علوم جغرافیایی وفناوریهای نوین

• جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی

• جغرافیا وآمایش سرزمین

• جغرافیا ومدیریت جامع شهری

• جغرافیا و راهبردهای نوین گردشگری وتوسعه پایدار

• جغرافیار ومدیریت زیست محیطی

• جغرافیا ومدیریت بحران

• کاربری اراضی درشهرها

• حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی

• شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار

• الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی

• مشارکت در امور شهری

• وسایر ایده های نوین درزمینه علوم جغرافیایی،مدیریت شهری وتوسعه پایدار

۵. محورهای مدیریت وبرنامه ریزی شهری

• فرهنگ شهر نشینی

• شهروند و حقوق شهروندی

• ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری

• تعامل در فضای شهری

• روانشناسی محیطی

• روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست

• شهر و حقوق شهروندی

• طراحی وفضاهای شهری

• مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری

• برنامه ریزی کالبدی شهری

• برنامه ریزی منطقه ای و شهری

• مدیریت شهری

• برنامه های توسعه شهری

• مدیریت پروژه های شهری

• مدیریت بحران

• برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز

• مشارکت در امور شهری

• گردشگری شهری

• ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری

• بهسازی و نوسازی شهری

• نماهای شهری

• تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

• کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری

• مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

۶. محورهای محیط زیست شهری

• محیط زیست و انواع آلودگی ها

• مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها

• برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری

• جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار

• شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن

• کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست

• شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

• فضای سبز و محیط زیست شهری

• مسائل محیط زیست کلان شهرها

• اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها

• شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست

• اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها

• اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

• مدیریت پسماند در شهرها

• ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری

• نانو ومحیط زیست

• روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست

• فناوری های نوین و محیط زیست شهری

• حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن

• کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی

• تغییر اقلیم ومحیط زیست

• مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری

• ساختمان های سبز انرژی های پاک ومحیط زیست پایدار

• گردشگری ومحیط زیست

• سایر ایده های نوین در جهت حفاظت از محیط زیست





مسئول یا دبیر همایش:
امکان ارسال مقاله: بله
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: 1397
برچسب ها: