برچسب: استخراج داده
دوره آموزشی «طراحی، اجراء و نگارش مرور سیستماتیک و متاآنالیز»
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
:: Course on Designing, Conducting and Writing Systematic Review & Meta-analysis

دوره آموزشی «طراحی، اجراء و نگارش مرور سیستماتیک و متاآنالیز»

[دوره آموزشی]

تهران - دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن و صعب العلاج

۰۰ سرفصلهای این دوره آموزشی ۸۵ ساعته، بدین ترتیب است: خواندن، درک و تفسیر مقالات مرور سیستماتیک/ متاآنالیز تعیین/ تدوین مناسبترین عنوان برای مرور سیستماتیک خود (از منظر امکان انتشار مقاله) نگارش و ثبت پروتکول نگارش مقاله حاصل از پروتکول مرور سیستماتیک مهارت جستجو در منابع الکترونیک (بانکهای اطلاعاتی) در سطح پیشرفته ارزیابی کیفیت متدولوژیک…..