برچسب: بورس و بیمه
چهارمین رویداد تخصصی بانک، بیمه، بورس و فرصت‌های سرمایه‌گذاری
پنجشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴
:: 4th event of Bank, Insurance,Bourse & Investment opportunities

چهارمین رویداد تخصصی بانک، بیمه، بورس و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

[نمایشگاه]

اصفهان - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

۰۰ بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان مهم بازار مالی نقش مهمی در بسیج امکانات مالی و سرمایه ای در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بازار سرمایه با توجه به پتانسیل های خود به ویژه در تجمیع سرمایه های خرد، تأمین مالی و شناساندن فرصت های سرمایه…..