برچسب: تکنولوژی
اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی،علوم انسانی و روانشناسی
پنجشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۶
:: اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی،علوم انسانی و روانشناسی

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی،علوم انسانی و روانشناسی

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - تهران

+۱۰ ۱.علوم اجتماعی ۲.علوم تربیتی ۳.علوم انسانی ۴.جامعه شناسی ۵.جامعه شناسی دینی ۶.جزا و جرم شناسی ۷.جامعه شناسی ارتباطات ۸.مردم شناسی ۹.انسان شناسی ۱۰.جمعیت شناسی ۱۱.مددکاری اجتماعی ۱۲.برنامه ریزی رفاه اجتماعی ۱۳.مطالعات راهبردی فرهنگ ۱۴.مدیریت امور فرهنگی ۱۵.سبک زندگی اسلامی ۱۶.آموزش و پرورش ۱۷.فلسفه تعلیم و تربیت ۱۸.برنامه ریزی آموزشی ۱۹.تعلیم و تربیت اسلامی ۲۰.برنامه…..