برچسب: مالی
کارگاه آموزشی هوش مالی
دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۲
::

کارگاه آموزشی هوش مالی

[دوره آموزشی]

تهران - مرکز آموزش بازرگانی

۰۰ -تفاوت خوش مالی با سواد مالی و دیگر واژه های مشابه در چیست؟ -ارزیابی شرکت کنندگان از نظر شایستگی مالی -خودارزیابی شرکت کنندگان ار نظر نگرش های مورد نیاز برای موفقیت در شایستگی مالی -آشنایی با نگرش های مورد نیاز در موفقیت فردی و سازمانی در حوزه مالی -آشنایی با نگرش های مالی مورد…..