برچسب: مدیریت هوشمند
پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
::

پنجمین همایش تخصصی خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار

[کنفرانس،همایش، سمینار]

تهران - مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی

۰۰ طراحـی روشـهای مبتنـی بر POKAYOKE در عملـیات انبـار روشهای شناسایی ریسک در طراحی سیستم خطاناپذیر در انبار بازرسیها و آزمون های کنترلی در برنامه عملیات خطا ناپذیر در انبار طراحی برنامه استقرار و جانمایی مواد و کالا در سیستم خطا ناپذیر خطا ناپذیرسـازی عملیـات انبـارگـردانی و کنتـرل موجودی سیستم مدیریت هوشمند با تاکید بر…..